badges

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.5 Patch Level 2

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.5 Patch Level 2 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 2. PVS

  Addon 2x [FF] [OzzModz] Content Badges Daily Limit - Giới hạn huy hiệu nội dung hàng ngày cho XenForo 2.2 2.0.0

  [FF] [OzzModz] Content Badges Daily Limit - Giới hạn huy hiệu nội dung hàng ngày cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm quyền mới cho nhóm người dùng để cho phép giới hạn số huy hiệu được trao hàng ngày ở mức tối đa. Sẽ đưa ra lỗi (cụm từ có thể tùy chỉnh) nếu đạt đến giới hạn. Chúc các bạn thành...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.5 Patch Level 1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.5 Patch Level 1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.5

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.5 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.4 Patch Level 3

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.4 Patch Level 3 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 6. PVS

  Addon 2x [TC] Flarum Badges - Thêm huy hiệu Flarum cho XenForo 2 1.1.2

  [TC] Flarum Badges - Thêm huy hiệu Flarum cho XenForo 2 1.1.2 Thêm huy hiệu vào nhóm người dùng (biểu tượng, tiêu đề, CSS) Tùy chọn: Huy hiệu nhân viên Huy hiệu người dùng: Hiển thị huy hiệu thành viên nhóm diễn đàn Cho phép nhiều biểu tượng Hiển thị thành viên của nhóm và nhóm diễn đàn Tùy...
 7. PVS

  Addon 2x [TC] Flarum Badges - Thêm huy hiệu Flarum cho XenForo 2 1.1.1

  [TC] Flarum Badges - Thêm huy hiệu Flarum cho XenForo 2 1.1.1 Thêm huy hiệu vào nhóm người dùng (biểu tượng, tiêu đề, CSS) Tùy chọn: Huy hiệu nhân viên Huy hiệu người dùng: Hiển thị huy hiệu thành viên nhóm diễn đàn Cho phép nhiều biểu tượng Hiển thị thành viên của nhóm và nhóm diễn đàn Tùy...
 8. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.3

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.3 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 9. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 9

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 9 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 10. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 8

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 8 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 11. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 7

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 7 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 12. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 6

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 6 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng...
 13. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 5

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 5 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 14. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 4

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 4 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 15. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Content Badges: DBTech Credits Integration - Content Badges: Tích hợp DBTech Credits cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] Content Badges: DBTech Credits Integration - Content Badges: Tích hợp DBTech Credits cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Cung cấp khả năng tích hợp với [DBTech] Credits cho add-on [OzzModz] Content Badges. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ [OzzModz] Content Badges DragonByte Credits 5.7.7+...
 16. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 17. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 18. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 19. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Content Badges: DBTech Credits Integration - Content Badges: Tích hợp DBTech Credits cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Content Badges: DBTech Credits Integration - Content Badges: Tích hợp DBTech Credits cho XenForo 2.2 2.0.0 Cung cấp khả năng tích hợp với [DBTech] Credits cho add-on [OzzModz] Content Badges. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ [OzzModz] Content Badges DragonByte Credits 5.7.7+ Tính năng: Hỗ...
 20. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.0 RC 1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.0 RC 1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo...
Top Bottom