chuyen muc

 1. PVS

  Addon 2x Collapsible Category - Thu gọn Category cho XenForo 2

  Collapsible Category - Thu gọn Category cho XenForo 2 2.2.0 Add-on này cho phép các Category có thể đóng mở (Thu gọn/mở rộng). Cài đặt: Giải nén ALMUSA-CollapsibleCatergory.zip và upload src/addons. Trong AdminCP>Add-on tìm kiếm CollapsibleCatergory và nhấn cài đặt. Chúc các bạn thành công...
 2. PVS

  Addon Category RSS Feed - RSS Feed cho các chuyên mục

  Category RSS Feed - RSS Feed cho các chuyên mục 1.1.0 Đây là addon đơn giản tạo rss cho Category. Liên kết rss cho Category: http://domain.com/categories/your_category/index.rss Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon XFMG Categories Layouts - Bố cục chuyên mục XFMG

  XFMG Categories Layouts - Bố cục chuyên mục XFMG 1.5.2 Với add-on này, bạn có thể hiển thị Categories XFMG một cách rất mới và hấp dẫn. Tính năng: Hoàn thiện Style Properties để Customize mọi khía cạnh Icon Chooser (Font Awesome + Glyphicon) Image Uploader Mô tả: Trong mỗi Category của XFMG...
 4. PVS

  Addon XFRM Categories Layouts - Bố cục chuyên mục XFRM

  XFRM Categories Layouts - Bố cục chuyên mục XFRM 1.6.0 Với add-on này, bạn có thể hiển thị Categories XFRM một cách rất mới và hấp dẫn. Tính năng: Hoàn thiện Style Properties để Customize mọi khía cạnh Icon Chooser (Font Awesome + Glyphicon) Image Uploader Mô tả: Trong mỗi Category của XFRM...
 5. PVS

  Addon XenProduct Manager Categories - Quản lý chuyên mục XenProduct

  XenProduct Manager Categories - Quản lý chuyên mục XenProduct 2.0.0 Với XenProduct Manager Categories, các chuyên mục cuối cùng cũng đã được đưa đến XenProduct Manager! Tính năng: Usergroup permissions Block Categories trong sidebar XenProduct Manager Thêm/Chỉnh sửa categories: Title (Tiêu...
Top