core

 1. PVS

  Addon 2x [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.4

  [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.4 Thư viện chứa các hàm trợ giúp cho các add-on của MMO. 1. Giới thiệu Trong quá trình sử dụng, hãy thêm phần yêu cầu vào addon.json để ghi lại sự phụ thuộc: { "require": { "MMO/CoreLib": [ 2020270...
 2. PVS

  Addon 2x [cv6] Core - Lõi cho XenForo 2.2 1.1.1 Release Candidate

  [cv6] Core - Lõi cho XenForo 2.2 1.1.1 Release Candidate AddOn Core mà kể từ bây giờ, (gần như) tất cả các AddOns của cv6 sẽ yêu cầu. Bên cạnh việc xử lý biểu tượng và Assset Upload, một số điều nhỏ khác chia sẻ giữa các AddOns của cv6. Phần lớn điều này liên quan đến xử lý Font Awesome. Xem...
 3. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.7

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.7 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 4. PVS

  Addon 2x [cv6] Core - Lõi cho XenForo 2.2 1.1.0

  [cv6] Core - Lõi cho XenForo 2.2 1.1.0 Phần lớn điều này liên quan đến xử lý Font Awesome. Xem Edit Option Group dưới dạng Demo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x [cv6] Core - Lõi cho XenForo 2.2 1.0

  [cv6] Core - Lõi cho XenForo 2.2 1.0 Phần lớn điều này liên quan đến xử lý Font Awesome. Xem Edit Option Group dưới dạng Demo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.5

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.5 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 7. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.4

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.4 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 8. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.3

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.3 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 9. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.1

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.1 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 10. PVS

  Addon 2x [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.12.0

  [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.12.0 Tính năng Các javascript của nhà cung cấp khác nhau được sử dụng cùng với các add-on của XFA Hàng biểu mẫu/phần tử macro mới: Trình chọn FA Input ngày và giờ Input thời lượng Bộ chọn màu nâng cao với hỗ trợ callback JS khi chọn màu Template side public mới...
 11. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.0 PL2

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.0 PL2 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu...
 12. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công.
 13. PVS

  Addon 2x [Telegram] Core - Lõi tích hợp Telegram vào XenForo 2 2.0.4.1

  [Telegram] Core - Lõi tích hợp Telegram vào XenForo 2 2.0.4.1 Add-on cung cấp khả năng đăng nhập thông qua Telegram và các code event cơ bản để triển khai các bot với XF. Theo mặc định, add-on thực hiện hai cách để xác thực: Nút Telegram OAuth mặc định và "hộp thoại với bot" (đối với trường hợp...
 14. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.0

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.5.0 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 15. PVS

  Addon 2x [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.10.0

  [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.10.0 Tính năng Các javascript của nhà cung cấp khác nhau được sử dụng cùng với các add-on của XFA Hàng biểu mẫu/phần tử macro mới: Trình chọn FA Input ngày và giờ Input thời lượng Bộ chọn màu nâng cao với hỗ trợ callback JS khi chọn màu Template side public mới...
 16. PVS

  Addon 2x [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.3

  [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.3 Thư viện chứa các hàm trợ giúp cho các add-on của MMO. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 17. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.4.8

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.4.8 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 18. PVS

  Addon 2x [XB] Core package - Gói lõi cho XenForo 2 1

  [XB] Core package - Gói lõi cho XenForo 2 1 Gói chứa các thư viện do [XB] chia sẻ giữa một số add-on của họ, nếu không có gói này, không có add-on nào của họ sẽ hoạt động. Tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng đang sử dụng...
 19. PVS

  Addon 2x [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.8.1

  [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.8.1 Tính năng Các javascript của nhà cung cấp khác nhau được sử dụng cùng với các add-on của XFA Hàng biểu mẫu/phần tử macro mới: Trình chọn FA Input ngày và giờ Input thời lượng Bộ chọn màu nâng cao với hỗ trợ callback JS khi chọn màu Mở rộng node...
 20. PVS

  Addon 2x [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.2

  [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.2 Thư viện chứa các hàm trợ giúp cho các add-on của MMO. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom