core

 1. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.8.8

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.8.8 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 2. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.8.7

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.8.7 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 3. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.29

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.29 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.8.1

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.8.1 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 5. PVS

  Addon 2x [DohTheme] Core - Lõi cho XenForo 2 1.2.0

  [DohTheme] Core - Lõi cho XenForo 2 1.2.0 Một Framework mạnh mẽ từ DohTheme Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.28

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.28 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.7.0

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.7.0 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 8. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.6.4

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.6.4 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 9. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.25

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.25 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 10. PVS

  Addon 2x [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.5

  [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.5 Thư viện chứa các hàm trợ giúp cho các add-on của MMO. 1. Giới thiệu Trong quá trình sử dụng, hãy thêm phần yêu cầu vào addon.json để ghi lại sự phụ thuộc: { "require": { "MMO/CoreLib": [ 2020270...
 11. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.6.3

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.6.3 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 12. PVS

  Addon 2x [SF] Core (Extended) - Lõi mở rộng cho XenForo 2.2 1.2.1

  [SF] Core (Extended) - Lõi mở rộng cho XenForo 2.2 1.2.1 Add-on này hỗ trợ làm việc với các style của StylesFactory. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 13. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.24

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.24 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 14. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.6.2

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.6.2 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 15. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.23

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.23 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 16. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 1.0.3

  [XenGenTr] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 1.0.3 Đây là một plugin hoạt động tích hợp với tất cả các plugin, chủ đề hoặc sản phẩm thuộc XenGenTr. Sau đó, tất cả các add-on hoặc sản phẩm được cập nhật sẽ yêu cầu bạn cài đặt add-on này. Bạn không cần phải cài đặt ngay, nếu gặp lỗi như...
 17. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.22

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.22 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 18. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.6.0

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.6.0 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 19. PVS

  Addon 2x [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.14.1

  [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.14.1 Tính năng Các javascript của nhà cung cấp khác nhau được sử dụng cùng với các add-on của XFA Hàng biểu mẫu/phần tử macro mới: Trình chọn FA Input ngày và giờ Input thời lượng Bộ chọn màu nâng cao với hỗ trợ callback JS khi chọn màu Template side public mới...
 20. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 1.0.1

  [XenGenTr] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 1.0.1 Đây là một plugin hoạt động tích hợp với tất cả các plugin, chủ đề hoặc sản phẩm thuộc XenGenTr. Sau đó, tất cả các add-on hoặc sản phẩm được cập nhật sẽ yêu cầu bạn cài đặt add-on này. Bạn không cần phải cài đặt ngay, nếu gặp lỗi như...
Top Bottom