country flag

  1. PVS

    Addon 2x Country flag - Cờ quốc gia XenForo 2.2 1.8

    Country flag - Cờ quốc gia XenForo 2.2 1.8 Hiển thị cờ quốc gia trong block message user info. Tính năng: Tùy chọn quyền riêng tư cho phép các thành viên không hiển thị cờ quốc gia của họ. Tất cả phrase bắt đầu bằng countryflag_ để thuận tiện cho bạn. Bước thiết lập 1: Tạo thư mục /misc...
  2. PVS

    Addon 2x Country flag - Cờ quốc gia XenForo 2.2 1.7

    Country flag - Cờ quốc gia XenForo 2.2 1.7 Hiển thị cờ quốc gia trong block message user info. Tính năng: Tùy chọn quyền riêng tư cho phép các thành viên không hiển thị cờ quốc gia của họ. Tất cả phrase bắt đầu bằng countryflag_ để thuận tiện cho bạn. Bước thiết lập 1: Tạo thư mục /misc...
Top Bottom