downtime

  1. PVS

    3 cách để giảm thiểu downtime

    3 cách để giảm thiểu downtime Cả nhà phát triển và quản trị viên hệ thống đều thường xuyên tập trung vào các chiến lược để tạo ra cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và giảm thiểu downtime. Hiện nay rất nhiều công ty dựa vào các dịch vụ trên Internet gây downtime thiệt hại tài chính . Người dùng...
Top Bottom