flood

  1. PVS

    Addon 2x Redis Flood Check - Kiểm tra Redis Flood cho XenForo 2 2.2.0

    Redis Flood Check - Kiểm tra Redis Flood cho XenForo 2 2.2.0 Di chuyển flood checking sử dụng Redis-based key atomic chứ không phải bảng scratch trong MySQL. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x Redis Flood Check - Kiểm tra Redis Flood cho XenForo 2 2.1.1

    Redis Flood Check - Kiểm tra Redis Flood cho XenForo 2 2.1.1 Di chuyển flood checking sử dụng Redis-based key atomic chứ không phải bảng scratch trong MySQL. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  3. PVS

    Addon 2x Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.3.0

    Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.3.0 Cung cấp quyền cho các nhóm người dùng để tùy chọn giới hạn tốc độ đăng bài thích hợp bao gồm các quyền sau: Quyền chủ đề/Bài viết; New Thread - Enable Per node rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi node) New...
  4. PVS

    Addon 2x Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.2.1

    Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.2.1 Cung cấp quyền cho các nhóm người dùng để tùy chọn giới hạn tốc độ đăng bài thích hợp bao gồm các quyền sau: Quyền chủ đề/Bài viết; New Thread - Enable Per node rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi node) New...
  5. PVS

    Addon 2x Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.1.0

    Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.1.0 Cung cấp quyền cho các nhóm người dùng để tùy chọn giới hạn tốc độ đăng bài thích hợp bao gồm các quyền sau: Post Reply - Enable Per thread rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi chủ đề) Post Reply - Per thread...
  6. PVS

    Addon 2x Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2

    Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.0.2 Cung cấp quyền cho các nhóm người dùng để tùy chọn giới hạn tốc độ đăng bài thích hợp bao gồm các quyền sau: Post Reply - Enable Per thread rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi chủ đề) Post Reply - Per thread...
  7. PVS

    Addon 2x Redis Flood Check - Kiểm tra Redis Flood cho XenForo 2

    Redis Flood Check - Kiểm tra Redis Flood cho XenForo 2 2.0.4 Di chuyển flood checking sử dụng Redis-based key atomic chứ không phải bảng scratch trong MySQL. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  8. PVS

    Addon Redis Flood Check - Kiểm tra Redis Flood

    Redis Flood Check - Kiểm tra Redis Flood 1.0.2 Di chuyển flood checking sử dụng Redis-based key atomic chứ không phải bảng scratch trong MySQL Nếu Session Cache được cài đặt và cấu hình; tự động sử dụng trên cache XenForo chuẩn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom