german

 1. PVS

  Language 2x RM Marketplace german frontend translation - Bản dịch tiếng Đức cho RM Marketplace XenForo 2

  RM Marketplace german frontend translation - Bản dịch tiếng Đức cho RM Marketplace XenForo 2 04-2020 Đây là bản dịch tiếng Đức frontend cho add-on RM Marketplace của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x German Language Siropu Custom404 Page - Bản dịch tiếng Đức cho Siropu Custom404 Page XenForo 2

  German Language Siropu Custom404 Page - Bản dịch tiếng Đức cho Siropu Custom404 Page XenForo 2 1.1.4 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Siropu Custom404 Page của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Chat 2 by Siropu Complete German Translation - Bản dịch tiếng Đức cho Chat 2 by Siropu XenForo 2

  Chat 2 by Siropu Complete German Translation - Bản dịch tiếng Đức cho Chat 2 by Siropu XenForo 2 1.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Chat 2 by Siropu của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x German/Deutsch for Addon Member Self Delete - Bản dịch tiếng Đức cho Member Self Delete XenForo 2

  German/Deutsch for Addon Member Self Delete - Bản dịch tiếng Đức cho Member Self Delete XenForo 2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Member Self Delete của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x [AH] Gamer Profiles German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Gamer Profiles của XenForo 2

  [AH] Gamer Profiles German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Gamer Profiles của XenForo 2 2.0.5 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Gamer Profiles của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Google Search 1.1.0 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Google Search của XenForo 2

  Google Search 1.1.0 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Google Search của XenForo 2 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Google Search của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Download log German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Download log XenForo 2

  Download log German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Download log XenForo 2 1.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Download log của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Login as User(LAU2) V.1.2.4 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Login as User(LAU2) XenForo 2

  Login as User(LAU2) V.1.2.4 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Login as User(LAU2) XenForo 2 1.2.4 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Login as User(LAU2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Chat 2 by Siropu Deutsche Sprachdatei - Bản dịch tiếng Đức cho Chat 2 by Siropu của XenForo 2

  Chat 2 by Siropu Deutsche Sprachdatei - Bản dịch tiếng Đức cho Chat 2 by Siropu của XenForo 2 2.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Chat 2 by Siropu của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Login as User(LAU2) V.1.2.2 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Login as User(LAU2) XenForo 2

  Login as User(LAU2) V.1.2.2 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Login as User(LAU2) XenForo 2 1.2.1 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Login as User(LAU2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language German translation for Threema Gateway - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Threema Gateway

  German translation for Threema Gateway - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Threema Gateway 1.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Threema Gateway. Vì vậy cần cài đặt add-on Threema Gateway trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP...
 12. PVS

  Language German translation for Donate - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Donate

  German translation for Donate - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Donate 1.1.8 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Donate. Vì vậy cần cài đặt add-on Donate trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn...
 13. PVS

  Language 2x Founding Members German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Founding Members của XenForo 2

  Founding Members German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Founding Members của XenForo 2 1.3.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Founding Members của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x Thread Title in First Post German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Thread Title in First Post

  Thread Title in First Post German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Thread Title in First Post của XenForo 2 1.0.6 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Thread Title in First Post của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x Animated Online Markers German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Animated Online Markers của Xen2

  Animated Online Markers German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Animated Online Markers của Xen2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Animated Online Markers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language German translation of Resource Gallery - Bản dịch tiếng Đức cho Resource Gallery

  German translation of Resource Gallery - Bản dịch tiếng Đức cho Resource Gallery 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Resource Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Resource Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 17. PVS

  Language Bản dịch tiếng Đức cho Lock forum nodes for specific usergroups

  Bản dịch tiếng Đức cho Lock forum nodes for specific usergroups 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Lock forum nodes for specific usergroups, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Lock forum nodes for specific usergroups trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức...
 18. PVS

  Language Bản dịch tiếng Đức cho Change Duration Of Timed Messages

  Bản dịch tiếng Đức cho Change Duration Of Timed Messages 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Change Duration Of Timed Messages, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Change Duration Of Timed Messages trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn...
 19. PVS

  Language German translation for UI.X - Bản dịch tiếng Đức cho UI.X

  German translation for UI.X - Bản dịch tiếng Đức cho UI.X 1.0.10 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on UI.X, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on UI.X trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào...
 20. PVS

  Language Bản dịch tiếng Đức cho TinyMCE Quattro and its wysiwyg bbcodes

  Bản dịch tiếng Đức cho TinyMCE Quattro and its wysiwyg bbcodes 2.6.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on TinyMCE Quattro and its wysiwyg bbcodes, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on TinyMCE Quattro and its wysiwyg bbcodes trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao...
Top Bottom