german

 1. PVS

  Language German translation for Post Ratings - Bản dịch tiếng Đức cho Post Ratings

  German translation for Post Ratings - Bản dịch tiếng Đức cho Post Ratings 1.7.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Post Ratings. Vì vậy cần cài đặt add-on Post Ratings trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để...
 2. PVS

  Language German translation for TMDb TV Thread Starter - Bản dịch tiếng Đức cho TMDb TV Thread Starter

  German translation for TMDb TV Thread Starter - Bản dịch tiếng Đức cho TMDb TV Thread Starter 2.0.6 Đây là bản dịch tiếng Đức cho TMDb TV Thread Starter. Vì vậy cần cài đặt add-on TMDb TV Thread Starter trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip...
 3. PVS

  Language German translation for Paygates - Bản dịch tiếng Đức cho Paygates

  German translation for Paygates - Bản dịch tiếng Đức cho Paygates 1.5.0b Đây là bản dịch tiếng Đức cho Paygates. Vì vậy cần cài đặt add-on Paygates trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn...
 4. PVS

  Language German translation for Sponsor Directory - Bản dịch tiếng Đức cho Sponsor Directory

  German translation for Sponsor Directory - Bản dịch tiếng Đức cho Sponsor Directory 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Sponsor Directory. Vì vậy cần cài đặt add-on Sponsor Directory trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào...
 5. PVS

  Language German translation for Profile Views - Bản dịch tiếng Đức cho Profile Views

  German translation for Profile Views - Bản dịch tiếng Đức cho Profile Views 1.0.0 Patch 3 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Profile Views. Vì vậy cần cài đặt add-on Profile Views trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
 6. PVS

  Language German translation for Navigation Manager - Bản dịch tiếng Đức cho Navigation Manager

  German translation for Navigation Manager - Bản dịch tiếng Đức cho Navigation Manager 1.0.8 Patch 1 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Navigation Manager. Vì vậy cần cài đặt add-on Navigation Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải...
 7. PVS

  Language German translation for Invitation - Bản dịch tiếng Đức cho Invitation

  German translation for Invitation - Bản dịch tiếng Đức cho Invitation 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Invitation. Vì vậy cần cài đặt add-on Invitation trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import...
 8. PVS

  Language German translation of Trophies - Bản dịch tiếng Đức cho Trophies

  German translation of Trophies - Bản dịch tiếng Đức cho Trophies 1.0.7 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Trophies, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Trophies trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải...
 9. PVS

  Language German translation for New User Conversation - Bản dịch tiếng Đức cho New User Conversation

  German translation for New User Conversation - Bản dịch tiếng Đức cho New User Conversation 2.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on New User Conversation, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on New User Conversation trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập...
 10. PVS

  Language German translation for Warn Thread - Bản dịch tiếng Đức cho Warn Thread

  German translation for Warn Thread - Bản dịch tiếng Đức cho Warn Thread 1.3 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Warn Thread, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Warn Thread trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 11. PVS

  Language German translation for RSS Feed Filter - Bản dịch tiếng Đức cho RSS Feed Filter

  German translation for RSS Feed Filter - Bản dịch tiếng Đức cho RSS Feed Filter 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on RSS Feed Filter, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on RSS Feed Filter trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 12. PVS

  Language German translation for Hide Hack - Bản dịch tiếng Đức cho Hide Hack

  German translation for Hide Hack - Bản dịch tiếng Đức cho Hide Hack 1.5.3 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Hide Hack, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Hide Hack trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và...
 13. PVS

  Language German translation of Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Install & Upgrade

  German translation of Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Install & Upgrade 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Install & Upgrade, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Install & Upgrade trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn...
Top Bottom