het han

 1. PVS

  Addon 2x User upgrade expired reminder - Lời nhắc nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.3

  User upgrade expired reminder - Lời nhắc nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.3 Tạo cuộc trò chuyện khi nâng cấp tài khoản thành viên hết hạn. Add-on này chạy vào ngày đầu tiên của tháng để nhắc nhở thành viên nâng cấp tài khoản của họ đã hết hạn. Nó có thể được đặt để chạy trong 1...
 2. PVS

  Addon 2x User upgrade expired - Nhắc nhở nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.6

  User upgrade expired - Nhắc nhở nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.6 Gửi một thông báo email rằng nâng cấp người dùng của họ đã hết hạn. Tính năng: Email được gửi tự động thông qua Cron entry. Tất cả phrase bắt đầu với userupgradeexpired_ để thuận tiện cho bạn. Thiết lập: Cập...
 3. PVS

  Addon 2x User upgrade expired reminder - Lời nhắc nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.2

  User upgrade expired reminder - Lời nhắc nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.2 Tạo cuộc trò chuyện khi nâng cấp tài khoản thành viên hết hạn. Add-on này chạy vào ngày đầu tiên của tháng để nhắc nhở thành viên nâng cấp tài khoản của họ đã hết hạn. Nó có thể được đặt để chạy trong 1...
 4. PVS

  Addon 2x User upgrade expired - Nhắc nhở nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.5

  User upgrade expired - Nhắc nhở nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.5 Gửi một thông báo email rằng nâng cấp người dùng của họ đã hết hạn. Tính năng: Email được gửi tự động thông qua Cron entry. Tất cả phrase bắt đầu với userupgradeexpired_ để thuận tiện cho bạn. Thiết lập: Cập...
 5. PVS

  Addon 2x User upgrade expired reminder - Lời nhắc nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.1

  User upgrade expired reminder - Lời nhắc nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.1 Tạo cuộc trò chuyện khi nâng cấp tài khoản thành viên hết hạn. Add-on này chạy vào ngày đầu tiên của tháng để nhắc nhở thành viên nâng cấp tài khoản của họ đã hết hạn. Nó có thể được đặt để chạy trong 1...
 6. PVS

  Addon 2x Expired - Hết hạn XenForo 2 1.0

  Expired - Hết hạn XenForo 2 1.0 Cho phép người bắt đầu chủ đề hoặc nhân viên thay đổi tiền tố chủ đề thành hết hạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu với expired_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x Expiring User Upgrades - Nâng cấp người dùng hết hạn cho XenForo 2 2.2.1

  Expiring User Upgrades - Nâng cấp người dùng hết hạn cho XenForo 2 2.2.1 Add-on này sẽ gửi thông báo và email X ngày trước khi nâng cấp người dùng hết hạn, với tùy chọn thông báo thứ hai sau khi hết hạn nâng cấp. Các bản nâng cấp không định kỳ đã mua cũng có nút 'Extend Upgrade' để các thành...
 8. PVS

  Addon 2x User upgrade expired - Nhắc nhở nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2

  User upgrade expired - Nhắc nhở nâng cấp người dùng đã hết hạn cho XenForo 2 1.0 Gửi một thông báo email rằng nâng cấp người dùng của họ đã hết hạn. Tính năng: Email được gửi tự động thông qua Cron entry. Tất cả phrase bắt đầu với userupgradeexpired_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn...
 9. PVS

  Addon 2x Expiring User Upgrades - Nâng cấp người dùng hết hạn cho XenForo 2

  Expiring User Upgrades - Nâng cấp người dùng hết hạn cho XenForo 2 2.0.11 Add-on này sẽ gửi thông báo và email X ngày trước khi nâng cấp người dùng hết hạn, với tùy chọn thông báo thứ hai sau khi hết hạn nâng cấp. Các bản nâng cấp không định kỳ đã mua cũng có nút 'Extend Upgrade' để các thành...
 10. PVS

  Addon 2x User extra expired upgrades - Người dùng nâng cấp đã hết hạn cho XenForo 2

  User extra expired upgrades - Người dùng nâng cấp đã hết hạn cho XenForo 2 1.0.1 Addon này thêm một vùng bên dưới tab user extra để hiển thị các nâng cấp đã hết hạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom