language 2.x

 1. PVS

  Language 2x French translation of Shoutbox by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp của Shoutbox by Siropu cho XenForo 2

  French translation of Shoutbox by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp của Shoutbox by Siropu cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Shoutbox by Siropu của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x xF2-Espanol-(ESP)-Enhanced Search - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Enhanced Search cho XenForo 2

  xF2-Espanol-(ESP)-Enhanced Search - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Enhanced Search cho XenForo 2 2.0.0 RC1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Enhanced Search của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Media Gallery 2 cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Media Gallery 2 cho XenForo 2 1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Media Gallery 2 của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x xF2-Español CoinHive Integration - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của CoinHive Integration cho XenForo 2

  xF2-Español CoinHive Integration - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của CoinHive Integration cho XenForo 2 1.0.0 Beta 1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on CoinHive Integration của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x xF2-Espanol-(ESP) Telegram Bot - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Telegram Bot (for NSF) cho XenForo 2

  xF2-Espanol-(ESP) Telegram Bot - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Telegram Bot (for NSF) cho XenForo 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Telegram Bot (for NSF) của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Russian translation for Minecraft Avatars - Bản dịch tiếng Nga của Minecraft Avatars cho XenForo 2

  Russian translation for Minecraft Avatars - Bản dịch tiếng Nga của Minecraft Avatars cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Minecraft Avatars của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Nga của XenForo License Verification cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Nga của XenForo License Verification cho XenForo 2 3.0.0 Beta 6 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo License Verification của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Founding Members German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Founding Members của XenForo 2

  Founding Members German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Founding Members của XenForo 2 1.3.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Founding Members của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Thread Title in First Post German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Thread Title in First Post

  Thread Title in First Post German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Thread Title in First Post của XenForo 2 1.0.6 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Thread Title in First Post của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Animated Online Markers German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Animated Online Markers của Xen2

  Animated Online Markers German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Animated Online Markers của Xen2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Animated Online Markers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x XenForo 2.x Arabic Translation - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo 2.x

  XenForo 2.x Arabic Translation - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo 2.x 2.0.6a Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ả Rập. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Xenforo 2.x Finnish translation - Bản dịch tiếng Phần Lan cho XenForo 2.x

  Xenforo 2.x Finnish translation - Bản dịch tiếng Phần Lan cho XenForo 2.x 2.0 Beta 2 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Phần Lan. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x XenForo 2.x Italian Translation - Bản dịch tiếng Ý cho XenForo 2.x

  XenForo 2.x Italian Translation - Bản dịch tiếng Ý cho XenForo 2.x Đây là gói ngôn ngữ giành cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ý. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x XenForo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  XenForo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 DP10 Đây là một gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch của tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language Mandarin Chinese/Chinese Traditional translation - Bản dịch Mandarin Chinese/Chinese Traditional

  Mandarin Chinese/Chinese Traditional translation - Bản dịch Mandarin Chinese/Chinese Traditional DP10 Bản dịch cập nhật lên DP10 mới nhất. Gần như style properties giữ untranslated, thật khó để dịch một cách chính xác. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x Title Case Phrases - Trường hợp tiêu đề Phrase

  Title Case Phrases - Trường hợp tiêu đề Phrase 1.0.0 Bản dịch này chuyển đổi các phrase khác nhau từ trường hợp câu chuẩn của XenForo sang trường hợp tiêu đề. Những phrase nào bị ảnh hưởng? Navigation tabs, tab links, menu items, buttons, và headings. LƯU Ý: Bản dịch này chỉ chứa các phrase...
Top Bottom