language 2.x

 1. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của add-on Who Read This Thread cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của add-on Who Read This Thread cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Who Read This Thread của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Turkish Translation Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  Turkish Translation Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Spanish (Tu) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Tu) cho XenForo Importer

  Spanish (Tu) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Tu) cho XenForo Importers 1.0.1a Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Importers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Tu). Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x Spanish (Ud) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Ud) cho XenForo Importer

  Spanish (Ud) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo Importers 1.0.1a Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Importers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Ud). Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x XenForo Resource Manager Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager

  XenForo Resource Manager Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager 2.0.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenForo Resource Manager. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn...
 6. PVS

  Language 2x XenForo Importer Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo Importer

  XenForo Importer Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo Importer 1.0.1a Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenForo Importer. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Importer trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 7. PVS

  Language 2x Donate French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Donate của XenForo 2

  Donate French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Donate của XenForo 2 1.0.3 Patch Level 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Donate của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Auto Merge Double Posts French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Auto Merge Double Posts của XF2

  Auto Merge Double Posts French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Auto Merge Double Posts của XF2 1.1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Auto Merge Double Posts của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Spotify French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Spotify của XenForo 2

  Spotify French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Spotify của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Spotify của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Trending French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Trending của XenForo 2

  Trending French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Trending của XenForo 2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Trending của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x Reactions French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Reactions của XenForo 2

  Reactions French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Reactions của XenForo 2 1.0.13 Patch Level 1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Reactions của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Editor Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Editor Manager của XenForo 2

  Editor Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Editor Manager của XenForo 2 1.0.0 Beta 6 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Discord Widget của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x Discord Widget French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Discord Widget của XenForo 2

  Discord Widget French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Discord Widget của XenForo 2 2.1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Discord Widget của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x XenPorta 2 PRO French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenPorta 2 PRO của XenForo 2

  XenPorta 2 PRO French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenPorta 2 PRO của XenForo 2 2.0.1.9 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenPorta 2 PRO của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x Change Content Owner French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Content Owner của XenForo 2

  Change Content Owner French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Content Owner của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Change Content Owner của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x Question Threads Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Question Threads của XenForo

  Question Threads Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Question Threads của XenForo 2 2.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Question Threads của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 2

  XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Rumani. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo 2

  Russian Language for XenForo - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo 2 2.1.8 Rev.16 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Importers - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Importers của XenForo 2

  Russian Language for XenForo Importers - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Importers của XenForo 2 1.0.1 Rev.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Importers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manage của XenForo 2

  Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manage của XenForo 2 2.0.3 Rev.12 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom