other resources 2.x

  1. PVS

    Other 2x XF2 CLI Utility - Tiện ích CLI cho XF2

    XF2 CLI Utility - Tiện ích CLI cho XF2 Điều này cho biết thêm một cú pháp CLI rút gọn. Ví dụ thay vì gõ php cmd.php xf:addon-install Foo/Bar thì bây giờ bạn chỉ cần gõ xf xf:addon-install Foo/Bar GitHub: Linux/MacOS: https://github.com/jakebooher/xf-cli Windows...
  2. PVS

    Other 2x Tabbed Options - Tùy chọn Tabbed

    Tabbed Options - Tùy chọn Tabbed cho XenForo 2.x Hướng dẫn này sẽ cho phép bạn có một nhóm tùy chọn duy nhất cho tất cả các lựa chọn của bạn, tách chúng thành các phần có tab thay vì buộc người dùng phải thay đổi các nhóm tùy chọn. Ví dụ: Code Event Listener Event...
Top Bottom