other resources 2.x

  1. PVS

    Other 2x Tabbed Options - Tùy chọn Tabbed

    Tabbed Options - Tùy chọn Tabbed cho XenForo 2.x Hướng dẫn này sẽ cho phép bạn có một nhóm tùy chọn duy nhất cho tất cả các lựa chọn của bạn, tách chúng thành các phần có tab thay vì buộc người dùng phải thay đổi các nhóm tùy chọn. Ví dụ: Code Event Listener Event...
Top Bottom