parent

 1. PVS

  Other 2x Make collapsible sub-forums of a forum with no parent in forum list - Tạo sub-forum thu gọn của diễn đàn không có parent trong forum list XenForo 2

  Make collapsible sub-forums of a forum with no parent in forum list - Tạo sub-forum thu gọn của diễn đàn không có parent trong forum list XenForo 2 Trong forum list, Khi bạn có một danh sách dài các sub forum, bạn thường muốn chúng thu gọn vào một danh sách sub forum. Tuy nhiên, theo mặc định...
 2. PVS

  Addon 2x Template Parent - Thêm biến templateParent cho XenForo 2

  Template Parent - Thêm biến templateParent cho XenForo 2 1.0.0 Thêm một biến template mới $xf.reply.templateParent để nhóm tất cả các template thread_view* và forum_view* lại với nhau. XenForo 2.2 thêm nhiều biến thể cho các template thread_view và forum_view cho các loại chủ đề mới khác nhau...
 3. AdminPro1990

  Source Code Hệ thống quản lý trường học chuyên nghiệp bằng PHP

  Source Code Hệ thống quản lý trường học chuyên nghiệp bằng PHP Mô tả chi tiết Các tính năng của Hệ thống quản lý trường học chuyên nghiệp bằng PHP Mô tả chi tiết Các tính năng của Hệ thống quản lý trường học chuyên nghiệp bằng PHP Hỗ trợ ERP Hệ thống nhập học sinh viên Nhập số lượng lớn sinh...
Top Bottom