query

 1. PVS

  Addon 2x Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2 2.2.1

  Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2 2.2.1 Tạo ra một mục bản ghi lỗi khi truy vấn chậm được phát hiện. Không có cấu hình yêu cầu. Không khuyến khích để add-on này được bật. Một khi nó đã được chạy trong một thời gian, tôi khuyên bạn nên vô hiệu hóa các add-on cho đến khi bạn...
 2. PVS

  Addon 2x Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2 2.2.0

  Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2 2.2.0 Tạo ra một mục bản ghi lỗi khi truy vấn chậm được phát hiện. Không có cấu hình yêu cầu. Không khuyến khích để add-on này được bật. Một khi nó đã được chạy trong một thời gian, tôi khuyên bạn nên vô hiệu hóa các add-on cho đến khi bạn...
 3. PVS

  Addon 2x Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2 2.1.0

  Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2 2.1.0 Tạo ra một mục bản ghi lỗi khi truy vấn chậm được phát hiện. Không có cấu hình yêu cầu. Không khuyến khích để add-on này được bật. Một khi nó đã được chạy trong một thời gian, tôi khuyên bạn nên vô hiệu hóa các add-on cho đến khi...
 4. PVS

  Tutorial 2x Password Reset Query - Truy vấn đặt lại mật khẩu cho XenForo 2

  Password Reset Query - Truy vấn đặt lại mật khẩu cho XenForo 2 Bạn có thể sử dụng truy vấn này để đặt lại mật khẩu của người dùng. Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn quên mật khẩu admin. Bạn cần phải thay thế new-password và 1 (user_id). Bạn không cần phải thay đổi salt, nếu như bạn bạn thay đổi thì...
 5. PVS

  Addon 2x Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2

  Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2 2.0.1 Tạo ra một mục bản ghi lỗi khi truy vấn chậm được phát hiện. Không có cấu hình yêu cầu. Không khuyến khích để add-on này được bật. Một khi nó đã được chạy trong một thời gian, tôi khuyên bạn nên vô hiệu hóa các add-on cho đến khi...
Top Bottom