statements

  1. PVS

    Tutorial 2x Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 2)

    Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 2) Bài viết này sẽ tiếp tục bài viết trước, mời các bạn tham khảo. 28. Cách ẩn nội dung tin nhắn trong một cuộc trò chuyện: <xf:if is="$template != 'conversation_view'"> Hide content.. </xf:if> 29. Cách chỉ...
  2. PVS

    Tutorial 2x Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 1)

    Conditional Statements for XenForo 2 - Các câu lệnh điều kiện cho XenForo 2 (Phần 1) Các câu lệnh điều kiện có thể được mở rộng bằng cách sử dụng các toán tử khai báo điều kiện AND, OR và sử dụng xf:if, xf:else, xf:elseif. Nếu có bất kỳ câu lệnh có điều kiện nào bạn muốn thêm, vui lòng thêm nó...
Top Bottom