tickets

 1. PVS

  Addon 2x Tickets - Vé XenForo 2 2.6.4

  Tickets - Vé XenForo 2 2.6.4 Tickets là một giải pháp hệ thống hỗ trợ cho XenForo 2 nhằm mục đích đối chiếu tất cả các nhu cầu trợ giúp của bạn với một giải pháp dễ sử dụng. Tính năng: Cho phép người dùng tạo vé mới trong các chuyên mục được cấu hình. Quyền tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát tốt...
 2. PVS

  Addon 2x Tickets - Vé XenForo 2 2.5.1

  Tickets - Vé XenForo 2 2.5.1 Tickets là một giải pháp hệ thống hỗ trợ cho XenForo 2 nhằm mục đích đối chiếu tất cả các nhu cầu trợ giúp của bạn với một giải pháp dễ sử dụng. Tính năng: Cho phép người dùng tạo vé mới trong các chuyên mục được cấu hình. Quyền tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát...
 3. PVS

  Addon 2x Tickets - Vé XenForo 2 2.5.0

  Tickets - Vé XenForo 2 2.5.0 Tickets là một giải pháp hệ thống hỗ trợ cho XenForo 2 nhằm mục đích đối chiếu tất cả các nhu cầu trợ giúp của bạn với một giải pháp dễ sử dụng. Tính năng: Cho phép người dùng tạo vé mới trong các chuyên mục được cấu hình. Quyền tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát tốt...
 4. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte eCommerce: Tickets - Hỗ trợ vé cho DragonByte eCommerce XenForo 2 2.2.4

  [DBTech] DragonByte eCommerce: Tickets - Hỗ trợ vé cho DragonByte eCommerce XenForo 2 2.2.4 DragonByte eCommerce: Tickets là người bạn đồng hành hoàn hảo với DragonByte eCommerce, cho phép bạn dễ dàng xử lý mọi truy vấn hỗ trợ mà người dùng của bạn có thể có. Được tích hợp hoàn toàn với XenForo...
 5. PVS

  Addon 2x Tickets - Vé XenForo 2 2.3.4

  Tickets - Vé XenForo 2 2.3.4 Tickets là một giải pháp hệ thống hỗ trợ cho XenForo 2 nhằm mục đích đối chiếu tất cả các nhu cầu trợ giúp của bạn với một giải pháp dễ sử dụng. Tính năng: Cho phép người dùng tạo vé mới trong các chuyên mục được cấu hình. Quyền tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát...
 6. PVS

  Addon 2x Tickets - Vé XenForo 2 2.3.1

  Tickets - Vé XenForo 2 2.3.1 Tickets là một giải pháp hệ thống hỗ trợ cho XenForo 2 nhằm mục đích đối chiếu tất cả các nhu cầu trợ giúp của bạn với một giải pháp dễ sử dụng. Tính năng: Cho phép người dùng tạo vé mới trong các chuyên mục được cấu hình. Quyền tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát...
 7. PVS

  Addon 2x DragonByte eCommerce: Tickets - Hỗ trợ vé cho DragonByte eCommerce XenForo 2 2.2.3

  DragonByte eCommerce: Tickets - Hỗ trợ vé cho DragonByte eCommerce XenForo 2 2.2.3 DragonByte eCommerce: Tickets là người bạn đồng hành hoàn hảo với DragonByte eCommerce, cho phép bạn dễ dàng xử lý mọi truy vấn hỗ trợ mà người dùng của bạn có thể có. Được tích hợp hoàn toàn với XenForo 2.1 và...
 8. PVS

  Addon 2x Tickets - Vé XenForo 2 2.3.0

  Tickets - Vé XenForo 2 2.3.0 Tickets là một giải pháp hệ thống hỗ trợ cho XenForo 2 nhằm mục đích đối chiếu tất cả các nhu cầu trợ giúp của bạn với một giải pháp dễ sử dụng. Tính năng: Cho phép người dùng tạo vé mới trong các chuyên mục được cấu hình. Quyền tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát...
 9. PVS

  Addon 2x Tickets - Vé XenForo 2 2.2.2

  Tickets - Vé XenForo 2 2.2.2 Tickets là một giải pháp hệ thống hỗ trợ cho XenForo 2 nhằm mục đích đối chiếu tất cả các nhu cầu trợ giúp của bạn với một giải pháp dễ sử dụng. Tính năng: Cho phép người dùng tạo vé mới trong các chuyên mục được cấu hình. Quyền tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát...
 10. PVS

  Addon 2x DragonByte eCommerce: Tickets - Hỗ trợ vé cho DragonByte eCommerce XenForo 2

  DragonByte eCommerce: Tickets - Hỗ trợ vé cho DragonByte eCommerce XenForo 2 2.1.0 DragonByte eCommerce: Tickets là người bạn đồng hành hoàn hảo với DragonByte eCommerce, cho phép bạn dễ dàng xử lý mọi truy vấn hỗ trợ mà người dùng của bạn có thể có. Được tích hợp hoàn toàn với XenForo 2.1 và...
 11. PVS

  Addon 2x Tickets - Vé XenForo 2

  Tickets - Vé XenForo 2 2.1.2 Tickets là một giải pháp hệ thống hỗ trợ cho XenForo 2 nhằm mục đích đối chiếu tất cả các nhu cầu trợ giúp của bạn với một giải pháp dễ sử dụng. Tính năng: Cho phép người dùng tạo vé mới trong các chuyên mục được cấu hình. Quyền tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát...
 12. PVS

  Addon Tickets - Vé

  Tickets - Vé 1.3.1 Tickets là một giải pháp hệ thống hỗ trợ cho XenForo nhằm đối chiếu tất cả các nhu cầu trợ giúp của bạn để dễ dàng sử dụng giải pháp. Tính năng: Cho phép người dùng tạo các ticket mới trong chuyên mục mà bạn thiết lập Tích hợp với các chức năng cốt lõi XenForo Tùy chỉnh...
Top Bottom