Chuyển CSS sang responsive

tranthang2000

Thượng Đế
Tham gia
01/10/2015
Bài viết
59
Được Like
26
Bác nào chuyển giùm em cái file CSS này sang responsive với ạ. em cảm ơn
PHP:
<xen:require css="message_user_info.css" />
<xen:require css="bb_code.css" />
<xen:require css="EWRblock_RecentNews.css" />

<div id="recentNews">
  <xen:foreach loop="$RecentNews" value="$news">
    <div class="section sectionMain recentNews" id="{$news.thread_id}">

      <div class="primaryContent {xen:if {$option.leftdate}, 'leftDate'}">
        <div class="subHeading">
          <div style="float: right; white-space: nowrap;">
            <a href="{xen:link threads, $news}"></a>
            <xen:if is="{$visitor.permissions.EWRporta.canPromote}">
              &nbsp; (<a href="{xen:link 'threads/edit', $news}" class="OverlayTrigger">{xen:phrase edit}</a>)
            </xen:if>
          </div>

          <h2><a href="{xen:link threads, $news}" class="newsTitle">{xen:helper threadPrefix, $news}{$news.title}</a></h2>
        </div>

        
        <xen:if is="{$news.promote_icon} != 'disabled'">
        <xen:if hascontent="true">
          <div class="messageUserBlock">
            <div class="avatarHolder">
              <xen:contentcheck>
              <xen:if is="{$news.attach}">
                <a href="{xen:link threads, $news}"><img src="{$news.attach.thumbnailUrl}" alt="{$news.attach.filename}" /></a>
              <xen:elseif is="{$news.medio}" />
                <div style="background: url('{xen:helper medio, $news.medio}') no-repeat;">
                  <a href="{xen:link 'full:media/media/popout', $news.medio}" class="OverlayTrigger"><img src="styles/8wayrun/EWRmedio_play.png" width="160" height="90" /></a>
                </div>
              <xen:elseif is="{$news.image}" />
                <a href="{xen:link threads, $news}"><img src="{$news.image}" alt="{$news.image}" style="max-height: 150px; max-width: 150px;" /></a>
              <xen:else />
                <xen:avatar user="$news" size="m" itemprop="photo" />
              </xen:if>
              </xen:contentcheck>
            </div>
          </div>
        </xen:if>
        </xen:if>

        <div class="messageContent baseHtml">
          

          <div class="newsText">{xen:raw $news.messageHtml}</div>
          <div class="clearFix"></div>
        </div>

        <div class="sectionFooter">
          <xen:if is="{$option.social}">
            <xen:if hascontent="true">
              <div class="sharePage">
                <xen:require css="share_page.css" />

                <xen:contentcheck>
                  <xen:hook name="recentnews_share_page_options" params="{xen:array 'url={xen:link canonical:threads, $news}'}">
                  <xen:if is="{$xenOptions.tweet.enabled}">
                    <div class="tweet shareControl">
                      <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button"
                        data-count="horizontal"
                        data-lang="{xen:helper twitterLang, $visitorLanguage.language_code}"
                        data-url="{xen:link canonical:threads, $news}"
                        {xen:if {$news.title}, 'data-text="{$news.title}"'}
                        {xen:if {$xenOptions.tweet.via}, 'data-via="{$xenOptions.tweet.via}"'}
                        {xen:if {$xenOptions.tweet.related}, 'data-related="{$xenOptions.tweet.related}"'}>{xen:phrase tweet}</a>
                    </div>
                  </xen:if>
                  <xen:if is="{$xenOptions.plusone}">
                    <div class="plusone shareControl">
                      <div class="g-plusone" data-size="medium" data-count="true" data-href="{xen:link canonical:threads, $news}" data-lang="{$visitorLanguage.language_code}"></div>
                    </div>
                  </xen:if>
                  <xen:if is="{$xenOptions.facebookLike}">
                    <div class="facebookLike shareControl">
                      <xen:container var="$facebookSdk">1</xen:container>
                      <fb:like href="{xen:link canonical:threads, $news}" layout="button_count" action="{$xenOptions.facebookLikeAction}" font="trebuchet ms" colorscheme="@fbColorScheme"></fb:like>
                    </div>
                  </xen:if>
                  </xen:hook>
                </xen:contentcheck>
              </div>
            </xen:if>
          <xen:else />
            <div class="categories">
              <ul>
                <xen:if is="{$visitor.permissions.EWRporta.canPromote}">
                  <a href="{xen:link 'threads/category', $news}" class="button OverlayTrigger">+</a>
                </xen:if>
                <xen:foreach loop="$news.categories" value="$subCat">
                  <li><a href="{xen:link 'articles', $subCat}" class="button">{$subCat.category_name}</a></li>
                </xen:foreach>
              </ul>
            </div>
          </xen:if>

          <div class="continue">
            <a class="iconKey button" href="{xen:link threads, $news}">
              <div class="redirect"></div>
              {xen:phrase continue_reading}
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </xen:foreach>

  <xen:if hascontent="true">
  <div class="section sectionMain">
    <xen:contentcheck>
    <xen:if is="{$option.pagenav} && {$option.count} > {$option.limit}">
      <xen:pagenav link="articles" linkdata="{$category}" page="{$page}" perpage="{$option.limit}" total="{$option.count}" />
    </xen:if>
    </xen:contentcheck>
  </div>
  </xen:if>
</div>
 

tranthang2000

Thượng Đế
Tham gia
01/10/2015
Bài viết
59
Được Like
26
Hix. Em nhầm CSS này chứ không phải file trên.
PHP:
.recentNews .subHeading { margin: -10px -10px 10px; }
.recentNews .subHeading a { color: @subHeading.color; }
.recentNews .subHeading h2 { font-size: 1.2em; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }
.recentNews .messageUserBlock { float: right; margin-left: 10px; }

.recentNews .newsDate { float: left; margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px 10px 5px; width: 35px; font-weight: bold; text-align: center; }
.recentNews .newsDate .newsMonth { padding: 10px 0px 5px !important; margin: 0px -10px 5px !important; text-transform: uppercase; }
.recentNews .newsDate .newsDay { font-size: 26px; }

.recentNews .leftDate .newsDate { margin-left: -45px; }
.recentNews .leftDate .newsText { margin-left: 25px; }

.recentNews .messageContent { font-size: 13px; }
.recentNews .messageContent .postedBy { margin-bottom: 10px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px dashed @primaryLighterStill; }
.recentNews .messageContent .username { font-weight: bold; }
.recentNews .messageContent .comments { float: right; font-weight: bold; }
.recentNews .messageContent .clearFix { clear: right; }

.recentNews .iconKey div
{
  background: transparent url('@imagePath/xenforo/xenforo-ui-sprite.png') no-repeat 10000px 0;
  width: 16px;
  height: 16px;
  float: left;
  margin-right: 4px;
}
.recentNews .iconKey .sticky  { background-position:  0px -16px; }
.recentNews .iconKey .redirect { background-position: -48px -16px; }
.recentNews .iconKey .new    { background-position: -64px -16px; }

.recentNews .sectionFooter { margin: 10px -10px -10px; text-align: right; position: relative; }
.recentNews .sectionFooter .continue { padding-top: 5px; font-size: 12px; }
.recentNews .sectionFooter .continue .redirect { margin: 3px 4px 0px 0px; }

.recentNews .sectionFooter .categories { padding-top: 5px; float: left; }
.recentNews .sectionFooter .categories li { display: inline; }

.recentNews .sectionFooter .sharePage { position: absolute; }
.recentNews .sectionFooter .shareControl { margin-top: 6px !important; }
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom