Help! MySQL query error: Field 'z_thumb' doesn't have a default value

levanthuc

Private
Mình đang dùng xenforo 2 và nó bị lỗi sau khi đăng bài

Các bạn giúp mình với!!!

XF\Db\Exception: MySQL query error [1364]: Field 'z_thumb' doesn't have a default value in src/XF/Db/AbstractStatement.php at line 217
 1. XF\Db\AbstractStatement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 196
 2. XF\Db\Mysqli\Statement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 77
 3. XF\Db\Mysqli\Statement->execute() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 89
 4. XF\Db\AbstractAdapter->query() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 172
 5. XF\Db\AbstractAdapter->insert() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1440
 6. XF\Mvc\Entity\Entity->_saveToSource() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1172
 7. XF\Mvc\Entity\Entity->save() in src/XF/Service/Thread/Creator.php at line 285
 8. XF\Service\Thread\Creator->_save() in src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php at line 40
 9. XF\Service\Thread\Creator->save() in src/XF/Pub/Controller/Forum.php at line 734
 10. XF\Pub\Controller\Forum->actionPostThread() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 321
 11. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 248
 12. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 100
 13. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 50
 14. XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 2155
 15. XF\App->run() in src/XF.php at line 389
 16. XF::runApp() in index.php at line 20
 
 • Like
Reactions: THB

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top