animated avatar permission

  1. PVS

    Addon 2x Animated Avatar Permission - Quyền đối với ảnh đại diện động XenForo 2 2.0.0

    Animated Avatar Permission - Quyền đối với ảnh đại diện động XenForo 2 2.0.0 Add-on này không được liên kết với XenForo Ltd. Add-on này cho phép bạn hạn chế khả năng tải lên ảnh đại diện động, chỉ những người có quyền mới làm được như vậy. Hoạt động tuyệt vời song song như một tính năng cao...
Top Bottom