approval queue thread date

  1. PVS

    Addon 2x Approval queue thread date - Hàng đợi phê duyệt ngày chủ đề cho XenForo 2 1.0

    Approval queue thread date - Hàng đợi phê duyệt ngày chủ đề cho XenForo 2 1.0 Thay đổi chủ đề đã được phê duyệt trong các diễn đàn đã chọn thành ngày và giờ hiện tại. Add-on này rất hữu ích trong trường hợp bạn có một diễn đàn có chủ đề mới tự động được kiểm duyệt. Sau khi người điều hành phê...
Top Bottom