avatar from url

  1. PVS

    Addon 2x [tl] Avatar from URL - Ảnh đại diện từ URL cho XenForo 2 1.0.0

    [tl] Avatar from URL - Ảnh đại diện từ URL cho XenForo 2 1.0.0 Cho phép người dùng tải lên ảnh đại diện bằng cách cung cấp URL hình ảnh hợp lệ Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom