count

 1. PVS

  Addon 2x Image Count Limit by User Group - Giới hạn hình ảnh bởi nhóm người dùng cho XenForo 2

  Image Count Limit by User Group - Giới hạn hình ảnh bởi nhóm người dùng cho XenForo 2 2.1.0 Cung cấp cho user-group dựa trên giới hạn tính cho bài viết. Một giá trị bằng 0 = sử dụng mặc định chung. Hỗ trợ: Threads (Chủ đề) Conversations (Cuộc trò chuyện) Permissions: Max Images - Hình ảnh...
 2. PVS

  Addon 2x Unread Post Count - Đếm số lượng bài viết chưa đọc cho XenForo 2

  Unread Post Count - Đếm số lượng bài viết chưa đọc cho XenForo 2 1.4.2 Add-on này sẽ hiển thị số lượng bài viết chưa đọc trên tab What's New. Đây là sự chuyển đổi của add-on "Unread Post Count" trên XenForo 1.x và bao gồm tất cả các tính năng của nó. Tùy chọn để định cấu hình thời gian chờ của...
 3. PVS

  Addon 2x Post Count Rebuild - Thiết lập lại lượt đếm bài viết cho XenForo 2

  Post Count Rebuild - Thiết lập bài lượt đếm bài viết cho XenForo 2 2.0.3 Đây là một add-on đơn giản mà thêm một rebuilder vào trang 'Rebuild caches' để thiết lập lại lượt đếm tin nhắn người dùng của bạn. Điều này sẽ tính đến việc liệu diễn đàn có đếm các bài viết cho số bài viết hay không...
 4. PVS

  Addon 2x Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm cho XenForo 2

  Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm cho XenForo 2 2.6.2 Thêm khả năng thực hiện tìm kiếm từ - phạm vi, sắp xếp theo số từ trong tìm kiếm. Danh sách các diễn đàn có thể được sắp xếp và lọc theo số từ. Chú thích: hỗ trợ MySQL hoặc ElasticSearch (1.x -5.x) Làm việc với các loại nội dung sau...
 5. PVS

  Addon Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm

  Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm 1.4.3 Thêm khả năng thực hiện tìm kiếm phạm vi từ, sắp xếp theo số từ trong tìm kiếm. Danh sách các diễn đàn có thể được sắp xếp và lọc theo số từ. Làm việc với các add-on sau: Posts. Threadmarks (requires v1.3.0) Forum Listing Options Bằng cách nhấp...
 6. PVS

  Addon Thread Count - Lượt đếm chủ đề

  Thread Count - Lượt đếm chủ đề 1.1.0 Add-on này đếm tất cả số chủ đề của người dùng và lưu chúng vào "xf_user.thread_count" mỗi nửa đêm. Trang Notable Members Sidebar Visitor Panel Trang Profile và MemberCard Tùy chọn Style Properties cho Showing on Messages' Info Chúc các bạn...
Top