coverarticlethread

  1. PVS

    Addon 2x [XT] CoverArticleThread - Bìa chủ đề Article XenForo 2.2 1.0.0 Beta 2

    [XT] CoverArticleThread - Bìa chủ đề Article XenForo 2.2 1.0.0 Beta 2 Đối với XenForo 2.2.x với các diễn đàn Article không có tập tin đính kèm trong chủ đề. Bạn có thể xác định hình ảnh bìa mặc định cho kiểu xem trước, không phải cho thread view, do đó các ảnh này không còn là ảnh bìa trong...
  2. PVS

    Addon 2x [XT] CoverArticleThread - Bìa chủ đề Article XenForo 2.2 1.0.0 Beta 1

    [XT] CoverArticleThread - Bìa chủ đề Article XenForo 2.2 1.0.0 Beta 1 Đối với XenForo 2.2.x với các diễn đàn Article không có tập tin đính kèm trong chủ đề. Bạn có thể xác định hình ảnh bìa mặc định cho kiểu xem trước, không phải cho thread view, do đó các ảnh này không còn là ảnh bìa trong...
Top Bottom