delete post reactions by user

  1. PVS

    Addon 2x Delete post reactions by user - Xóa phản ứng bài đăng của người dùng XenForo 2 1.0

    Delete post reactions by user - Xóa phản ứng bài đăng của người dùng XenForo 2 1.0 Xóa phản ứng bài đăng do người dùng đã chọn đưa ra. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng deletepostreactionsbyuser_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Chỉ những người có đặc quyền Administrator mới...
Top