edit delete limit by user

  1. PVS

    Addon 2x Edit delete limit by user - Giới hạn chỉnh sửa xóa bởi người dùng cho XenForo 2 1.0

    Edit delete limit by user - Giới hạn chỉnh sửa xóa bởi người dùng cho XenForo 2 1.0 Cho phép đặt giới hạn thời gian chỉnh sửa và xóa hạn chế hơn cho người dùng đã chọn. Add-on này hữu ích trong những trường hợp bạn có một vài người dùng muốn xóa bài đăng thường xuyên. Bạn có thể đặt thời gian...
Top Bottom