elasticsearch information

  1. PVS

    Addon 2x Elasticsearch information - Thông tin Elasticsearch cho XenForo 2 1.5

    Elasticsearch information - Thông tin Elasticsearch cho XenForo 2 1.5 Hiển thị thông tin Elasticsearch. Add-on này rất hữu ích để xóa các chỉ mục Elasticsearch không còn được sử dụng nữa. Lưu ý: add-on này chỉ hoạt động trên các phiên bản Elasticsearch được cài đặt cục bộ. Tính năng: Dễ...
  2. PVS

    Addon 2x Elasticsearch information - Thông tin Elasticsearch cho XenForo 2 1.4

    Elasticsearch information - Thông tin Elasticsearch cho XenForo 2 1.4 Hiển thị thông tin Elasticsearch. Add-on này rất hữu ích để xóa các chỉ mục Elasticsearch không còn được sử dụng nữa. Lưu ý: add-on này chỉ hoạt động trên các phiên bản Elasticsearch được cài đặt cục bộ. Đặc trưng: Dễ...
Top Bottom