external links redirect warning

  1. PVS

    Addon 2x [XTR] External Links Redirect Warning - Cảnh báo chuyển hướng liên kết bên ngoài XenForo 2 1.0.2

    [XTR] External Links Redirect Warning - Cảnh báo chuyển hướng liên kết bên ngoài XenForo 2 1.0.2 Addon này cho phép bạn hiển thị block cảnh báo với đồng hồ đếm ngược trước khi chuyển hướng đến các url bên ngoài được nhắm mục tiêu của người dùng. Câu hỏi thường gặp 1. Tôi có thể loại trừ...
  2. PVS

    Addon 2x [XTR] External Links Redirect Warning - Cảnh báo chuyển hướng liên kết bên ngoài XenForo 2 1.0.1

    [XTR] External Links Redirect Warning - Cảnh báo chuyển hướng liên kết bên ngoài XenForo 2 1.0.1 Addon này cho phép bạn hiển thị block cảnh báo với đồng hồ đếm ngược trước khi chuyển hướng đến các url bên ngoài được nhắm mục tiêu của người dùng. Option Style Properties Advertising...
Top Bottom