feed export

  1. PVS

    Addon 2x Feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu XenForo 2 1.8

    Feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu XenForo 2 1.8 Tạo rss.xml cho diễn đàn của bạn. Hỏi và đáp: Q: Các chủ đề mới nhất có được hiển thị đầu tiên không? A: Vâng. Các chủ đề được sắp xếp theo ngày tạo chủ đề giảm dần. Q: Tệp rss.xml được cập nhật bao lâu một lần? A: Cứ 10 phút một lần...
  2. PVS

    Addon 2x Feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu XenForo 2 1.7

    Feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu XenForo 2 1.7 Tạo rss.xml cho diễn đàn của bạn. Hỏi và đáp: Q: Các chủ đề mới nhất có được hiển thị đầu tiên không? A: Vâng. Các chủ đề được sắp xếp theo ngày tạo chủ đề giảm dần. Q: Tệp rss.xml được cập nhật bao lâu một lần? A: Cứ 10 phút một lần...
  3. PVS

    Addon 2x Feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu XenForo 2 1.6

    Feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu XenForo 2 1.6 Tạo rss.xml cho diễn đàn của bạn. Hỏi và đáp: Q: Các chủ đề mới nhất có được hiển thị đầu tiên không? A: Vâng. Các chủ đề được sắp xếp theo ngày tạo chủ đề giảm dần. Q: Tệp rss.xml được cập nhật bao lâu một lần? A: Cứ 10 phút một lần...
  4. PVS

    Addon 2x Feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu XenForo 2 1.5

    Feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu XenForo 2 1.5 Tạo rss.xml cho diễn đàn của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  5. PVS

    Addon 2x Feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu XenForo 2 1.4

    Feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu XenForo 2 1.4 Tạo rss.xml cho diễn đàn của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom