forum comments system

  1. PVS

    Addon 2x [UW] Forum Comments System - Hệ thống bình luận diễn đàn XenForo 2.2 2.0.7

    [UW] Forum Comments System - Hệ thống bình luận diễn đàn XenForo 2.2 2.0.7 Add-on này cho phép người dùng đăng bình luận dưới phần trả lời trong diễn đàn. Add-on đã hoàn thành tính năng và ở tình trạng ổn định mà không có bất kỳ lỗi nào được biết đến. Add-on FCS này kết hợp các chức năng tương...
  2. PVS

    Addon 2x [UW] Forum Comments System - Hệ thống bình luận diễn đàn XenForo 2.2 2.0.5

    [UW] Forum Comments System - Hệ thống bình luận diễn đàn XenForo 2.2 2.0.5 Add-on này cho phép người dùng đăng bình luận dưới phần trả lời trong diễn đàn. Add-on đã hoàn thành tính năng và ở tình trạng ổn định mà không có bất kỳ lỗi nào được biết đến. Add-on FCS này kết hợp các chức năng tương...
Top Bottom