hide bb code

  1. PVS

    Addon 2x [Xen-Soluce] Hide BB Code - BB Code ẩn cho XenForo 2 2.0.1

    [Xen-Soluce] Hide BB Code - BB Code ẩn cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này cho phép bạn thêm BB Code [HIDE] và hơn thế nữa vào diễn đàn của mình. Tóm tắt tính năng : Tùy chọn : Chọn trình soạn thảo/văn bản: Hàng trình soạn thảo Hàng văn bản Chọn kiểu ẩn: Trả lời Thanks Có thể bỏ qua tất cả...
Top Bottom