hide staff admin and moderator posts

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Hide staff, admin and moderator posts - Ẩn bài đăng của staff, admin và moderator XenForo 2 1.0.0

    [cXF] Hide staff, admin and moderator posts - Ẩn bài đăng của staff, admin và moderator XenForo 2 1.0.0 Quyền và tùy chọn dựa trên diễn đàn để ẩn các bài đăng của nhân viên, quản trị viên và người kiểm duyệt. Tính năng: ẩn bài đăng của nhân viên, quản trị viên và người kiểm duyệt đối với các...
Top Bottom