huy hieu

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.0 RC 1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.0 RC 1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.0 Beta 8

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.0 Beta 8 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.0 Beta 6

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.0 Beta 6 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo...
 4. PVS

  Addon 2x [XTR] Verified Users - Huy hiệu người dùng đã xác minh cho XenForo 2 1.0.2

  [XTR] Verified Users - Huy hiệu người dùng đã xác minh cho XenForo 2 1.0.2 Add-on thêm huy hiệu cho người dùng đã xác minh trong số người dùng đã đăng ký. Hiển thị danh sách người dùng đã chuyển sang trạng thái người dùng đã được xác minh trên trang Thành viên. Đừng quên quyền của người...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.2 Patch Level 2

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.2 Patch Level 2 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 6. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.2 Patch Level 1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.2 Patch Level 1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 7. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Patch Level 3

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Patch Level 3 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 8. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Patch Level 2

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Patch Level 2 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 9. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Patch Level 1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Patch Level 1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 10. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 11. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.0

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.2.0 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 12. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.5

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.5 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 13. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.4

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.4 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 14. PVS

  Addon 2x [TG] Verified Badge - Huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 1.0.0

  [TG] Verified Badge - Huy hiệu đã được xác minh cho XenForo 2 1.0.0 Thêm khả năng thêm biểu tượng FA vào cơ sở tên người dùng trên các nhóm của họ. Nó hoạt động trong các bài viết, hồ sơ, ... Màu của biểu tượng sẽ thích ứng với màu của tên người dùng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 15. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.3

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.3 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 16. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.2 Patch Level 2

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.2 Patch Level 2 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 17. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.1.1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 18. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 6

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 6 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 19. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 5

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 5 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 20. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
Top Bottom