huy hieu

 1. PVS

  Addon 2x [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.3.0 Beta 2

  [MMO] Verified Badge - Thêm huy hiệu đã xác minh cho XenForo 2 2.3.0 Beta 2 Add-on cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa người dùng, hãy đặt một đánh dấu. Một dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.5 Patch Level 2

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.5 Patch Level 2 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 3. PVS

  Addon 2x [FF] [OzzModz] Content Badges Daily Limit - Giới hạn huy hiệu nội dung hàng ngày cho XenForo 2.2 2.0.0

  [FF] [OzzModz] Content Badges Daily Limit - Giới hạn huy hiệu nội dung hàng ngày cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm quyền mới cho nhóm người dùng để cho phép giới hạn số huy hiệu được trao hàng ngày ở mức tối đa. Sẽ đưa ra lỗi (cụm từ có thể tùy chỉnh) nếu đạt đến giới hạn. Chúc các bạn thành...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.5 Patch Level 1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.5 Patch Level 1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.5

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.5 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 6. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.4 Patch Level 3

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.4 Patch Level 3 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 7. PVS

  Addon 2x [TC] Flarum Badges - Thêm huy hiệu Flarum cho XenForo 2 1.1.2

  [TC] Flarum Badges - Thêm huy hiệu Flarum cho XenForo 2 1.1.2 Thêm huy hiệu vào nhóm người dùng (biểu tượng, tiêu đề, CSS) Tùy chọn: Huy hiệu nhân viên Huy hiệu người dùng: Hiển thị huy hiệu thành viên nhóm diễn đàn Cho phép nhiều biểu tượng Hiển thị thành viên của nhóm và nhóm diễn đàn Tùy...
 8. PVS

  Addon 2x [TC] Flarum Badges - Thêm huy hiệu Flarum cho XenForo 2 1.1.1

  [TC] Flarum Badges - Thêm huy hiệu Flarum cho XenForo 2 1.1.1 Thêm huy hiệu vào nhóm người dùng (biểu tượng, tiêu đề, CSS) Tùy chọn: Huy hiệu nhân viên Huy hiệu người dùng: Hiển thị huy hiệu thành viên nhóm diễn đàn Cho phép nhiều biểu tượng Hiển thị thành viên của nhóm và nhóm diễn đàn Tùy...
 9. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.3

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.3 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 10. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 9

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 9 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 11. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 8

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 8 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 12. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 7

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 7 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 13. PVS

  Addon 2x [XTR] Verified Users - Huy hiệu người dùng đã xác minh cho XenForo 2 1.0.5

  [XTR] Verified Users - Huy hiệu người dùng đã xác minh cho XenForo 2 1.0.5 Add-on thêm huy hiệu cho người dùng đã xác minh trong số người dùng đã đăng ký. Hiển thị danh sách người dùng đã chuyển sang trạng thái người dùng đã được xác minh trên trang Thành viên. Đừng quên quyền của người dùng...
 14. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 6

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 6 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng...
 15. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 5

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 5 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 16. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 4

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 4 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 17. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Content Badges: DBTech Credits Integration - Content Badges: Tích hợp DBTech Credits cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] Content Badges: DBTech Credits Integration - Content Badges: Tích hợp DBTech Credits cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Cung cấp khả năng tích hợp với [DBTech] Credits cho add-on [OzzModz] Content Badges. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ [OzzModz] Content Badges DragonByte Credits 5.7.7+...
 18. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Patch Level 1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 19. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.2 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
 20. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.1

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.3.1 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người dùng theo cách...
Top Bottom