internal

 1. PVS

  Addon 2x Internal data check - Kiểm tra dữ liệu nội bộ XenForo 2 1.4

  Internal data check - Kiểm tra dữ liệu nội bộ XenForo 2 1.4 Kiểm tra các tệp đính kèm dữ liệu nội bộ bị thiếu. Add-on này được thiết kế cho quản trị viên để nhằm xác minh tất cả các tệp đính kèm có tệp dữ liệu nội bộ được liên kết. Các tệp này nằm trong thư mục internal_data/attachments...
 2. PVS

  Addon 2x Internal data orphaned - Dữ liệu nội bộ không có cho XenForo 2 1.1

  Internal data orphaned - Dữ liệu nội bộ không có cho XenForo 2 1.1 Kiểm tra tệp đính kèm dữ liệu nội bộ không có. Cách sử dụng: Thêm 'internaldataorphaned' vào URL diễn đàn của bạn. Hỏi và đáp: Q: Ai có thể chạy add-on này? A: Chỉ quản trị viên mới có thể chạy add-on này. Q: Bình thường...
 3. PVS

  Addon 2x Internal data check - Kiểm tra dữ liệu nội bộ XenForo 2 1.3

  Internal data check - Kiểm tra dữ liệu nội bộ XenForo 2 1.3 Kiểm tra các tệp đính kèm dữ liệu nội bộ bị thiếu. Add-on này được thiết kế cho quản trị viên để nhằm xác minh tất cả các tệp đính kèm có tệp dữ liệu nội bộ được liên kết. Các tệp này nằm trong thư mục internal_data/attachments...
Top Bottom