login widget

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Login Widget - Widget đăng nhập XenForo 2 1.2.3

    [cXF] Login Widget - Widget đăng nhập XenForo 2 1.2.3 Add-on này sẽ hiển thị form đăng nhập dưới dạng widget cho khách trên diễn đàn của bạn. Tính năng: thêm form đăng nhập làm widget và định vị nó ở hầu hết mọi nơi làm việc với các nhà cung cấp bên ngoài (tài khoản được kết nối) Chúc các...
  2. PVS

    Addon 2x [cXF] Login Widget - Widget đăng nhập XenForo 2 1.2.1

    [cXF] Login Widget - Widget đăng nhập XenForo 2 1.2.1 Add-on này sẽ hiển thị form đăng nhập dưới dạng widget cho khách trên diễn đàn của bạn. Đặc trưng: thêm form đăng nhập làm widget và định vị nó ở hầu hết mọi nơi làm việc với các nhà cung cấp bên ngoài (tài khoản được kết nối) Chúc các...
Top Bottom