media to threads all

  1. PVS

    Addon 2x Media to threads all - Sao chép tất cả media sang chủ đề cho XenForo 2 1.0

    Media to threads all - Sao chép tất cả media sang chủ đề cho XenForo 2 1.0 Sao chép tất cả nội dung của thư viện media vào các chủ đề. Add-on này rất hữu ích nếu bạn không còn muốn sử dụng XenForo Media galley và muốn bảo tồn nội dung Media gallery trong các chủ đề. Cách sử dụng: Tạo một...
Top Bottom