move thread defaults

  1. PVS

    Addon 2x Move thread defaults - Di chuyển chủ đề mặc định cho XenForo 2

    Move thread defaults - Di chuyển chủ đề mặc định cho XenForo 2 1.2 Add-on này sẽ thay đổi mặc định hai overlay di chuyển sau đây: Move threads Inline moderation - Move threads Mặc định mới là: Tạo một chuyển hướng. Có chuyển hướng hết hạn sau 1 giờ. Không thông báo cho các thành viên xem...
Top