my threads

  1. PVS

    Addon 2x My threads - Chủ đề của tôi XenForo 2 1.2

    My threads - Chủ đề của tôi XenForo 2 1.2 Hiển thị nhiều chủ đề hơn của người dùng dựa trên lựa chọn diễn đàn. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng mythreads_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon 2x My threads - Thêm chủ đề của tôi cho XenForo 2 1.0

    My threads - Thêm chủ đề của tôi cho XenForo 2 1.0 Hiển thị nhiều chủ đề hơn của người dùng dựa trên lựa chọn diễn đàn. Nút My threads Trang My threads Trang Option User group permissions Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng mythreads_ để bạn tiện theo dõi. Chúc các bạn thành...
Top Bottom