node list sidebar widget

  1. PVS

    Addon 2x [Xenbros] Node list sidebar widget - Widget danh sách Node trên Sidebar cho XenForo 2 1.3.0

    [Xenbros] Node list sidebar widget - Widget danh sách Node trên Sidebar cho XenForo 2 1.3.0 Bạn muốn có một danh sách node trên sidebar dưới dạng widget thì add-on này là dành cho bạn. Node List Sidebar widget giúp lấy Node Tree làm menu form. Nó hiển thị diễn đàn lên đến 2 chiều sâu. Với...
Top