notice editor over

  1. PVS

    Addon 2x [SVG] Notice Editor Over - Thông báo trên trình soạn thảo cho XenForo 2

    [SVG] Notice Editor Over - Thông báo trên trình soạn thảo cho XenForo 2 2.0.2.2 Block với thông điệp trên trình soạn thảo trong các chủ đề và thư. Khả năng vô hiệu hóa trong các chủ đề và thư từ Sử dụng HTML khi tạo tin nhắn 15 loại animation cho biểu tượng trong tin nhắn Chúc các bạn...
Top Bottom