remove approval queue tooltip

  1. PVS

    Addon 2x Remove approval queue tooltip - Xóa tooltip hàng đợi phê duyệt cho XenForo 2 1.0

    Remove approval queue tooltip - Xóa tooltip hàng đợi phê duyệt cho XenForo 2 1.0 Loại bỏ tooltip từ chối với lý do trong hàng đợi phê duyệt. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom