remove editor buttons

  1. PVS

    Addon 2x Remove Editor Buttons - Loại bỏ các nút trình soạn thảo cho XenForo 2 1.2

    Remove Editor Buttons - Loại bỏ các nút trình soạn thảo cho XenForo 2 1.2 Loại bỏ các nút không mong muốn trên thanh công cụ soạn thảo. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Loại bỏ các nút sau: Text color Font family Font size Alignment Outdent Indent Chúc các bạn thành công. Nguồn...
Top Bottom