remove follow

  1. PVS

    Addon 2x Remove follow - Loại bỏ theo dõi cho XenForo 2 1.4

    Remove follow - Loại bỏ theo dõi cho XenForo 2 1.4 Loại bỏ chức năng theo dõi. Loại bỏ các chức năng "Theo dõi" và "Nguồn cấp tin tức của bạn". Các thành viên của bạn sẽ thích có một diễn đàn dễ sử dụng hơn, ít lộn xộn hơn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon 2x Remove follow - Loại bỏ theo dõi cho XenForo 2 1.3

    Remove follow - Loại bỏ theo dõi cho XenForo 2 1.3 Loại bỏ chức năng theo dõi. Loại bỏ các chức năng "Theo dõi" và "Nguồn cấp tin tức của bạn". Các thành viên của bạn sẽ thích có một diễn đàn dễ sử dụng hơn, ít lộn xộn hơn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom