schedule content

 1. PVS

  Addon 2x [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 2.0.9

  [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 2.0.9 Add-on này cho phép người dùng có thể đặt bài đăng theo lịch trình. Khi một chủ đề được lên lịch, hiển thị chỉ cho admin, mod và chủ sở hữu chủ đề có thể xem - Admin hoặc Mod (những người được set quyền) có thể ngừng lên...
 2. PVS

  Addon 2x [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 2.0.7

  [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 2.0.7 Add-on này cho phép người dùng có thể thiết lập bài viết theo lịch trình. Khi một chủ đề được lên lịch, điều này chỉ hiển thị cho admin, mod và chủ sở hữu chủ đề có thể xem - Admin hoặc Mod (người được set quyền) có thể...
 3. PVS

  Addon 2x [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2

  [tl] Schedule Content for XF 2.x - Lên lịch nội dung cho XenForo 2 1.0.9 Add-on này cho phép người dùng có thể thiết lập bài viết theo lịch trình. Khi một chủ đề được lên lịch, điều này chỉ hiển thị cho admin, mod và chủ sở hữu chủ đề có thể xem - Admin hoặc Mod (người được set quyền) có thể...
Top Bottom