sidebar menu

  1. PVS

    Addon 2x [DCom] Sidebar Menu - Thêm menu sidebar cho XenForo 2.2 1.4.0

    [DCom] Sidebar Menu - Thêm menu sidebar cho XenForo 2.2 1.4.0 Add-on này di chuyển menu điều hướng chính, header và thanh người dùng sang sidebar trái. Add-on đã được kiểm tra theo style mặc định. Từ cài đặt, bây giờ, hãy bật/tắt điều hướng bên và bật/tắt ghim điều hướng ở đầu màn hình khi...
Top Bottom