subforum block header

  1. PVS

    Addon 2x Subforum block header - Thêm header cho block subforum XenForo 2 1.0

    Subforum block header - Thêm header cho block subforum XenForo 2 1.0 Thêm header và title vào block subforum. Trước khi cài addon Sau khi cài addon Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng subforumblockheader_ để bạn thuận tiện. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom