svg

 1. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.6.0

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.6.0 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến một...
 2. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.5.2

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.5.2 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 3. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.5.1

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.5.1 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 4. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.9

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.9 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 5. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.8

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.8 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến một...
 6. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.6

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.6 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 7. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.5

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.5 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 8. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.4

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.4 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 9. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.3

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.3 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 10. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.2

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.2 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 11. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.1

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.4.1 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 12. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.5

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.5 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 13. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.4

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.4 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 14. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.3

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.3 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 15. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.2

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.2 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 16. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.0

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.3.0 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 17. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.2.2

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.2.2 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 18. PVS

  Tìm hiểu cách tạo ảnh SVG trong HTML5

  Tìm hiểu cách tạo ảnh SVG trong HTML5 Scalable Vector Graphics (SVG) là một loại ảnh vector, không dựa trên cơ sở pixel ảnh nên chất lượng ảnh không thay đổi khi phóng to hay thu nhỏ. Nó được vẽ bằng cách sử dụng ngôn ngữ đánh dấu kiểu như HTML. Nó đưa ra một số phương pháp để vẽ như các đường...
 19. PVS

  Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2

  SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.2.1 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF. Để tạo một liên kết đến...
 20. PVS

  Addon 2x SVG Template - Hỗ trợ lưu trữ SVG dưới dạng template cho XenForo 2

  SVG Template - Hỗ trợ lưu trữ SVG dưới dạng template cho XenForo 2 2.0.3 Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này yêu cầu hỗ trợ rewrite URL trên máy chủ web! Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc...
Top Bottom