thread header cover

  1. PVS

    Addon 2x [Xenbros] Thread header cover - Ảnh bìa tiêu đề chủ đề cho XenForo 2 1.0.0

    [Xenbros] Thread header cover - Ảnh bìa tiêu đề chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Addon này cho phép bạn có được bố cục Blog cho Chủ đề Xenforo của mình với Ảnh bìa chủ đề và bằng cách xóa Thanh người dùng khỏi bên trái Hình ảnh đính kèm đầu tiên Tùy chọn hình ảnh mặc định nếu không có lựa chọn tệp...
Top Bottom