thuoc tinh

  1. PVS

    Hướng dẫn Cách sử dụng các thuộc tính trang trí cho Text (văn bản)

    Cách sử dụng các thuộc tính trang trí cho Text (văn bản) Đây là bài mở đầu cho loạt bài viết tìm hiểu về các thuộc tính quan trọng trong CSS mà bạn cần nắm. Một trong các loại thuộc tính đơn giản nhất nhưng lại dùng nhiều nhất là các thuộc tính được dùng để thay đổi cách hiển thị của văn bản...
  2. PVS

    Hướng dẫn Individual node CSS attributes - Thuộc tính CSS riêng lẻ cho các node

    Individual node CSS attributes - Thuộc tính CSS riêng lẻ cho các node Hướng dẫn các bạn thay đổi các thuộc tính CSS cho các node cũng được biết đến như category. Bước 1: Quyết định node để sửa đổi: xác định ID của nó trong ACP > Applications > Node Tree > {desired category}, kiểm tra URL để...
Top