turkish

 1. PVS

  Language 2x ImageProxy Host Turkish language pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho ImageProxy Host XenForo 2

  ImageProxy Host Turkish language pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho ImageProxy Host XenForo 2 2.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on ImageProxy Host của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [OzzModz] Most Ever Online của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [OzzModz] Most Ever Online của XenForo 2 1.0.8 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on [OzzModz] Most Ever Online của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [XTR] User Info Panel của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [XTR] User Info Panel của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on [XTR] User Info Panel của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x Google Search Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Google Search XenForo 2

  Google Search Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Google Search XenForo 2 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Google Search của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language XenForo 2.1 Full Turkish Language Translations - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2.1

  XenForo 2.1 Full Turkish Language Translations - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2.1 2.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2.1. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo License Verification XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo License Verification XenForo 2 3.1.4.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenForo License Verification của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [TH] Last Post Avatar của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [TH] Last Post Avatar của XenForo 2 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on [TH] Last Post Avatar của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Xenforo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  Xenforo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Xenforo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x Turkish Friendly URL - URL thân thiện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  Turkish Friendly URL - URL thân thiện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.3 Thay đổi cấu trúc URL cho ký tự tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động ở mọi nơi (diễn đàn, chủ đề, v.v.), với xung đột tối thiểu. Cảnh báo Không nâng cấp add-on này với các phiên bản cũ (Thư mục tệp đã được thay đổi.) Các phiên...
 10. PVS

  Language 2x Chatwee Turkish Language File - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Chatwee của XenForo 2

  Chatwee Turkish Language File - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Chatwee của XenForo 2 1.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Chatwee của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x XenForo 2.0.7 Full Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  XenForo 2.0.7 Full Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Last Post Avatar Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Last Post Avatar của XenForo 2

  Last Post Avatar Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Last Post Avatar của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Last Post Avatar của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x AutoMergeDoublePost Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho AutoMergeDoublePost của XF2

  AutoMergeDoublePost Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho AutoMergeDoublePost của XF2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on AutoMergeDoublePost của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x XenMake Style Framework Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenMake Style Framework XF2

  XenMake Style Framework Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenMake Style Framework XF2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenMake Style Framework của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x Question Threads Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Question Threads của XenForo 2

  Question Threads Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Question Threads của XenForo 2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Question Threads của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của add-on Who Read This Thread cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của add-on Who Read This Thread cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Who Read This Thread của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x Turkish Translation Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  Turkish Translation Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language XenFacil's Quote Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenFacil's Quote

  XenFacil's Quote Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenFacil's Quote 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenFacil's Quote, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenFacil's Quote trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập...
 19. PVS

  Language Live Update Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Live Update

  Live Update Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Live Update 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Live Update trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 20. PVS

  Language For Widget Framework Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Widget Framework

  For Widget Framework Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Widget Framework 1.1.3 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Widget Framework, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Widget Framework trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu...
Top Bottom